Virtual Museum Siam

Museum Siam VR I ย้อนเวลา...สำรวจที่มาพิพิธภัณฑ์

สร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่สมจริงยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual Reality : VR) ไปกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) พาทุกคนย้อนเวลากลับไปช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพื่อชมที่มาของพื้นที่มิวเซียมสยามในอดีต ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของวังท้ายวัดพระเชตุพนฯ และอาคารศาลาแยกธาตุ