Virtual Science Learning

Virtual Science Learning I สื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ในรูปแบบดิจิทัล

สื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง ในรูปแบบ Application AR ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  สำหรับใช้ประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของวิชาวิทยาศาสตร์