Virtual Platform

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

กรมศิลปากร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดพิจิตร

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมศิลปากร

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

ธนาคารเกียรตินาคิน 

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park

กรมศิลปากร

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)