Mobile App Development

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีแคป จำกัด

สถานีวิทยุไทยพีบีเอส

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

Software Development

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมปศุสัตว์

Website Development

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินนภัทร

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Interactive Media

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กรมศิลปากร

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช