โครงการ Bank Reconcile

ระบบ Bank Reconcile เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการธุรกรรมทางการเงิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และ กำหนดแหล่งที่มาของจำนวนเงิน เข้าและ-ออก ของ ของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ทั้งรูปแบบที่กำหนดข้อมูลได้เอง และ แบบ Reconcile จับคู่ในระบบ Chequeเพื่อออกรายงานสรุปโดยละเอียด และสำหรับผู้บริหาร